Skip to main content Skip to search

ТРЗ и личен състав

Предлагани услуги

  • Изготвяне, трудови договори, длъжностни характеристики, допълнителни споразумения, заповеди за отпуск, заповеди за уволнение и т.н.;
  • Изготвяне и подаване на уведомления по чл.62, ал.4 от КТ;
  • Изчисляване и изготвяне на месечните ведомости за работни заплати;
  • Изготвяне, служебни бележки за Бюрата по труда, Службите за социално подпомагане и др.;
  • Подаване на болнични в НОИ;
  • Изготвяне и подаване на ежемесечна информация за осигурените от фирмата лица ( декларация образец 1 и декларация образец 6);
  • Изготвяне и поддържане трудови досиета на всички работници;
  • Изготвяне,необходимите документи при пенсиониране;
  • Консултации и съвети относно новостите в законодателството по социалното, здравното и пенсионното осигуряване и Кодекса на труда.
счетоводни услуги