Изследването поставя България на 10-то място по привлекателност за изнасяне на бизнес процеси. През 2012 българската аутсорсинг индустрия наброява 12 хиляди заети според Българската Аутсорсинг Асоциация, а прогнозите са заетите да наброяват над 20 хиляди до 2020 г. Основно този вид компании се насочват към големите градове с изградена инфраструктура и достъп до квалифицирани кадри. Основните критики на бизнеса са насочени към не достатъчно адекватното образование и нуждата от допълнителна квалификация чрез изградени вътрешни звена, предоставящи нужната квалификация.