Skip to main content Skip to search

Счетоводни услуги

Надежден партньор

Доверявайки се на Парентис, Вие се освобождавате от необходимостта да изграждате отдел Счетоводство и да наемате допълнителен персонал във връзка с трудово-правните въпроси, както и от необходимостта да закупувате скъпо струващи счетоводен софтуер.

Ние Ви предлагаме отговорен и надежден партньор с дългогодишен професионален опит.

Индивидуален подход

Нашия индивидуален подход към всеки клиент, в зависимост от неговите конкретни нужди и спецификата на бизнес сектора, в който е съсредоточена дейността, ще Ви позволи да се фокусирате върху най-основните бизнес дейности .

счетоводни услуги

Счетоводно обслужване

 • Разработване на индивидуалната счетоводна политика
 • Разработване на индивидуален сметкоплан
 • Текущо осчетоводяване на първичните документи и следене на оборотите и салдата по сметките
 • Изготвяне, платежни документи за дължими осигуровки, данъци и такси
 • Следене, оборота за регистрация и дерегистрация по ЗДДС
 • Ежемесечно изготвяне на справките – декларации по ЗДДС, следене на резултата за данъчния период (ДДС за внасяне/ДДС за възстановянане)
 • Прихващане, приспадане и възстановяване на резултата (данък за възстановяване);
 • Изчисляване, текущия финансов резултат
 • Следене на плащанията и постъпленията по фактурите
 • Изготвяне, справки за задълженията и вземанията по партньори
 • Изчисляване, авансови вноски
 • Изготвяне, счетоводен и данъчен амортизационен план
 • Изготвяне, декларация по чл. 61н от ЗМДТ за облагане с патентен данък
 • Изготвяне, Годишен счетоводен отчет съдържащ Баланс, Отчет за приходите и разходите, Отчет за собствения капитал, Отчет за паричните потоци и Приложения, и представянето му в НСС;
 • Изготвяне,годишна данъчна декларация и приложенията към нея.

Данъчна защита

 • Представителство и защита на фирмата при провеждане на проверки и ревизии от органите на НАП, НОИ или други инстанции
 • Предприемане на всякакви мерки за решаване на възникнали въпроси и казуси
 • Прилагане на тълкуванията на МТСП и НОИ по спорни въпроси и казуси

Допълнителни услуги

 • Сключване на договори с фондове за допълнително пенсионно осигуряване
 • Сключване на договори със служби по трудова медицина
 • Изготвяне документи съгласно ЗЗЛД
 • Изготвяне на документи за банково кредитиране
 • Изготвяне на прогнозни отчети, съобразени с бизнес плана на фирмата