Skip to main content Skip to search

Финансов одит

Обективен и независим одит

Ние извършваме независим финансов одит съобразно предписанията на най-актуалните International Audit Standards и МСФО, издадени от IASB. Нашият обективен и независим одит подпомага инвеститорите, кредиторите и другите заинтересовани лица да се оповават на релевантна информация при вземането на решения.

Одит екипа, които сформирахме, е участвал в множество финансови одитни ангажименти, както в големи и средни български предприятия, така и в организации в публичния сектор. Ние възприехме най-високите стандарти при извършването на услугите си и толерираме нашите консултанти да придобият професионална квалификация като АССА. Политиката ни по отношение на учене през целия живот ни помага да разширим хоризонтите си в сферата на одита и да задълбочим познанията си на бизнес процесите.

счетоводни услуги